Kontrola CBA w urzędzie (Kanaliza)

Rzeszowska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęła w urzędzie Gminy Dubiecko kontrolę przestrzegania określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem Gminy Dubiecko w latach 2010-2018.

W ramach kontroli analizie poddawana jest umowa dotycząca sprzedaży i dzierżawy sieci kanalizacyjnej gminy. Do przetargu na zakup sieci kanalizacyjnej zgłosiły się tylko dwie firmy, które zajmują się głównie udzielaniem pożyczek. Gmina Dubiecko sprzedając jednej z nich sieć kanalizacyjną za blisko 4,5 miliona złotych zyskała środki finansowe na bieżące wydatki. Jednocześnie zobowiązała się do zawarcia późniejszej umowy, na mocy której przedmiotowa sieć kanalizacyjna miała zostać ponownie przez gminę odkupiona. W umowie tej ujęto też kwotę określoną jako czynsz dzierżawny którego łączna kwota wszystkich rat ustalona została na 60 miesięcy i miała kosztować gminę ponad 2,5 miliona złotych.

Kontrolerzy CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzą czy umowa na zakup sieci kanalizacyjnej Gminy Dubiecko nie jest ukrytą formą zaciągnięcia pożyczki, kredytu. Z ustaleń CBA wynika, że żadna ze stron umowy nie była faktycznie zainteresowana przeniesieniem własności sieci kanalizacyjnej, lecz wyłącznie przepływem środków pieniężnych. Od momentu sprzedaży do chwili odkupu gmina nie straciła kontroli nad przedmiotem sprzedaży, a kupujący otrzymał czynsz wraz z gwarancją odkupu. Ustalenia wymaga również, czy biorąc pod uwagę stopień zadłużenia, w chwili zawierania przedmiotowej umowy Gmina Dubiecko miała zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

Planowany termin zakończenia kontroli to 11.05.2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA