Piknik Strzelecki w Potażnikach koło Konina – 10 września 2016 roku

10 września 2016 roku, odbędzie się (pierwszy) Piknik Strzelecki w Potażnikach koło Konina.

Termin- 10 września 2016 roku godzina 10.00-13.00

MINIMALNY WIEK UCZESTNIKA W ZAWODACH TO 7 LAT
KOSZT UDZIAŁU W ZAWODACH TO TYLKO 30 ZŁ
WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ 30 MINUT PRZED ZAWODAMI
UWAGA
OSOBY NIE STRZELAJĄCE
NIE PŁACĄ !!!
TEL. BIURO POSELSKIE 881 546 153
TEL. GRZEGORZ LIGĘZA 668 33 44 65
TEL. TOMASZ OSIECKI 721 776 571

PIKNIK

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
1. Termin- 10 września 2016 roku godzina 10.00-13.00.
2. Cel zawodów
• popularyzacja sportu strzeleckiego;
• popularyzacja strzelectwa z broni palnej;
• integracja środowiska sympatyków strzelectwa;
• rywalizacja sportowa środowiska strzelców
3. Miejsce- strzelnica LOK w Potażnikach.
4. Organizator Biuro Poselskie Bartosza Jóźwiak ul. Wiosnu Ludów 6.
,oraz ENDECJA Narodowa Demokracja
5. Uczestnicy osoby dorosłe oraz młodzież pod opieką rodzica/prawnego opiekuna. Rejestracja zawodników w godzinach 9.30-10.00.
6. Konkurencje rozgrywane:
a) Karabin sportowy 50m postawa leżąca tarcza TS3
b) Pistolet sportowy 25m tarcza 550x530mm
Strzelec oddaje 3 strzały do tarczy, sprawdza wynik, a następnie oddaje 10 strzałow. Z 13 oddanych strzałow ocenianych jest 10 najlepszych trafień.
7. Broń, akcesoria oraz oprwę zawodów niezbędne do strzelania zapewnia KSS LOK Muszkiet w Koninie ul.Zofii Urbanowskiej nr 16.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=Nl1ptLH6zQg[/embedyt]

8. Komisja sędziowska
Zawody prowadzone i sędziowane będą przez uprawnionych sędziów strzelectwa sportowego PZSS (kl. II i III).
9. Protesty
Ewentualne protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 PLN, ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników. W przypadku uwzględnienia protestu opłata podlega zwrotowi.
10. Opłata za udział w obu konkurencjach wynosi 30zł od uczestnika.
11. Klasyfikacja i nagrody
Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji. Rywalizacja odbywa się z podziałem na płeć. Za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji zawodnicy otrzymują puchary , medale oraz nagrody rzeczowe . Ponadto trójka strzelców, która zdobędzie łącznie największą liczbę punktów otrzymuje puchary oraz nagrody rzeczowe.
12. Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów
• W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulamin Strzelnicy LOK w Potażnikach.
• Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy LOK w Potażnikach oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w regulacji powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
• Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
• Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
• Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości zapewniającej jej bezpieczeństwo i w miejscu wyznaczonym przez organizatora
• Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
• Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
• Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
• Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
• Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
• Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
• Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa — zgodne przepisami ISSF.
Komendy: początek konkurencji — „START”,
przerwanie ognia — „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania),
koniec konkurencji — „STOP”.
• Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka).
13. Zmiana Regulaminu Zawodów
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość — w uzasadnionych przypadkach — zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów.
Organizatorzy

ZAPRASZAMY

maxresdefault

 


Wyświetl większą mapę